English To Dutch Dictionary

Whatspk Delivers Instat Search Any English Word translation To Dutch Whatever your need.

Search English to Dutch Word

Browse Alphabetically Dictionary

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N | 
O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 
You searched for e

817 words found !

KeywordGrammarMeaning
ee (letter)
email (m) e-mail (m) e-mailbericht (n)
e (mathematical constant)e (wiskunde)
e-maile-mail
e. t. a. hoffmanne.t.a. hoffmann
e.g.bv. bijv.
eachelke
eaglearend (roofvogel)
eaglearend adelaar
eagle owlehoe (m)
earoor
earoor (n)
eared sealoorrobben
earless sealzeehonden
earlyvroeg
early warning systemvroegtijdig waarschuwingssysteem
earthaarde (planeet)
earthcategorie wereld
earthde aarde (c) aarde (f)
earthaarde (f)
earth earth the world blue planetwereld aarde aardbol aardkloot
earth scienceaardwetenschappen